Ζ Εξάμηνο

Λογικός Προγραμματισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Λογικός Προγραμματισμός ΗΥ160  Ζ Επιλογής  4
4
Στεφανιδάκης Μ., Ανδρόνικος Θ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Διαδικαστικός και δηλωτικός προγραμματισμός. Ο λογικός προγραμματισμός (logic programming) ως προγραμματισμός με βάση την Κατηγορηματική Λογική (predicate logic). Προτασιακή Λογική. Σύνταξη και σημασιολογία. Λογική Συνεπαγωγή. Πίνακες Αληθείας και Αποδεικτικές Μέθοδοι στην Προτασιακή Λογική. Αξιωματικά σχήματα και η έννοια της αποδειξιμότητας. Ορθότητα και πληρότητα. Μέθοδος της Επίλυσης στην Προτασιακή Λογική και στρατηγικές αναζήτησης. Σύνταξη και σημασιολογία της Κατηγορηματικής Λογικής. Μέθοδος Herbrand. Αποδεικτικές μέθοδοι της Κατηγορηματικής Λογικής. Ενοποίηση και Επίλυση στην Κατηγορηματική Λογική. Προτάσεις Horn. Η γλώσσα προγραμματισμού Prolog. Σύνταξη προγραμμάτων. Λίστες, τελεστές και αριθμητική. Έλεγχος οπισθοδρόμησης. Άρνηση στην Prolog. Ενσωματωμένα κατηγορήματα. Χειρισμός δομών δεδομένων. Απλές εφαρμογές της Prolog σε προβλήματα αναζήτησης, συμβολική επεξεργασία και κατανόηση φυσικής γλώσσας.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Μητακίδης Γιώργος, “Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog”, Εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, 1992.
  2. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ – PROLOG Α’ ΕΚΔΟΣΗ”, Εκδοσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2008.
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account