Ζ Εξάμηνο

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ΔΟ500  Ζ Επιλογής  4
4
Σιούτας Σ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στόχοι της διαχείρισης έργων. Βασικά χαρακτηριστικά έργων ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ). Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες, με έμφαση στα έργα ανάπτυξης ΠΣ. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, παραδοτέων προϊόντων και ποιοτικού ελέγχου τους. Προγραμματισμός χρήσης πόρων. Οικονομικός προγραμματισμός. Δικτυωτή ανάλυση. Παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, της παράδοσης των προϊόντων και των ποιοτικών ελέγχων. Παρακολούθηση χρήσης πόρων. Οικονομική παρακολούθηση. Μέθοδοι διαχείρισης αποκλίσεων. Βασικές κατηγορίες κινδύνων σε έργα ανάπτυξης ΠΣ και τρόποι διαχείρισής τους. Θέματα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής προσφορών, διαδικασίες επιλογής αναδόχου.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Διαχείριση έργων πληροφορικής”, Κιουντούζης Ευάγγελος Α., Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 978-960-351-235-4, 1999
  2. “Διαχείριση έργου – project management”, Burke Rory, Εκδόσεις Κριτική, 978-960-218-289-5, 2002
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account