Η Εξάμηνο

Παράλληλος Προγραμματισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Παράλληλος Προγραμματισμός  Η Επιλογής  4
4
Στεφανιδάκης Μ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος: μια ανάλυση απόδοσης. Κρυφές μνήμες και ιεραρχίες μνημών. Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών και pipelining. Παράλληλος προγραμματισμός με εντολές SSE. Παραλληλισμός σε επίπεδο νημάτων (threads). Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Posix Threads. Προγραμματισμός OpenMP. Το υπολογιστικό μοντέλο GPU. Προγραμματισμός CUDA/OpenCL.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Peter S. Pacheco, Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2015.
  2. Γραμματή Πάντζιου, Βασίλειος Μάμαλης, Αλέξανδρος Τομαράς , Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2013.
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account