Η Εξάμηνο

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΥ355  Η Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Πατέλη Α.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Επιχειρηματική στρατηγική. Στρατηγικό management. Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδο-επιχειρησιακών Π.Σ. Σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των Π.Σ. Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα και αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων σε έναν οργανισμό.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2009) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, 8η Έκδοση, Κλειδάριθμος.
  2. Δουκίδης, Γ. (2010) Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα (2010), Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
  3. Cassidy, A. (2006) A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, 2nd Edition, Auerbach Publications.
  4. Turban, E., Leidner, D., McClean, E., Wetherbe, J. (2006) Information Technology for Management – Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, John Wiley & Sons, New Jersey
  5. Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders (2006) Managing & Using Information Systems, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
  6. Steve Clarke (2006) Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach, 1st Edition, Routledge.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account