Καλλιόπη Κασταμπολίδου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Συγκριτική μελέτη κβαντικών και κλασικών παιγνίων και συσχετισμός τους με μη συμβατικά μοντέλα υπολογισμού

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Θεόδωρος Ανδρόνικος (επιβλέπων)

Δημήτριος Τσουμάκος

Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Περίληψη:

Η Θεωρία Παιγνίων μελετά καταστάσεις με τη μορφή παιχνιδιών και αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο με εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Σε συν-δυασμό με την κβαντική θεωρία προέκυψε η κβαντική Θεωρία Παιγνίων, με σημαντικές βελτιώσεις και οφέλη στις υπάρχουσες γνώσεις. Έχουν προκύψει αρκετές κβαντικές εκδοχές κλασικών παιχνιδιών. Τα αυτόματα είναι απλές αλλά σημαντικές μηχανές με σκοπό την μοντελοποίηση καταστάσεων και έχουν συνδεθεί στη βιβλιογραφία τόσο με την κλασική όσο και με την κβαντική Θεωρία Παιγνίων, προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο οπτικοποίησης και πιο ξεκάθαρες στρατηγικές για τα παιχνίδια.