Κυριάκος Περτσεμλίδης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Εξομοίωση και ανάλυση βιοδεικτών με μελέτη μοντέλων reaction-diffusion σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Τριμελής επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Ηλίας Κοτσιρέας

Περίληψη:

Δημιουργία ικανοποιητικού λογισμικού το οποίο να προσεγγίζει υπάρχοντα κλινικά πειράματα και να δίνει κατανοητά αποτελέσματα σε θεωρητικά πειράματα νευροεκφυλιστικών νόσων, σε πραγματικό χρόνο.