Σπυρίδων Κροκίδης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Στοχαστικοί Αλγόριθμοι επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων για την ανάπτυξη λογισμικού έγκαιρης προειδοποίησης κατολισθητικών φαινομένων

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Σπύρος Σιούτας

Παναγιώτης Βλάμος

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αναγνώριση και ενόργανη παρακολούθηση πρανών επιρρεπών σε εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων, ώστε να αναπτυχθεί υλικό και λογισμικό έγκαιρης προειδοποίησης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε προσομοίωση κατολίσθησης σε μοντέλο μικρής κλίμακας. Η ανάλυση των πειραματικών αυτών δεδομένων έδωσε μία πιο σαφή κατεύθυνση όσον αφορά την κατανόηση του μηχανισμού αστοχίας και της συμπεριφοράς του σχηματισμού λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολίσθηση.

Το επόμενο στάδιο έρευνας αφορά την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος καταγραφής στο πεδίο. Το σύστημα αυτό, είναι ικανό να καταγράφει σε υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας την πρώιμη δραστηριότητα μιας μελλοντικής κατολίσθησης, σε περιοχή η οποία βάση προηγούμενης γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης, έχει κριθεί επιρρεπής σε εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Η συλλογή και αξιολόγηση των πρωτογενών δεδομένων πεδίου θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι δίνουν το έναυσμα εκδήλωσης της κατολίσθησης, οι οποίοι ενδεικτικά μπορεί να είναι φυσικοί (σεισμική φόρτιση, έντονη βροχόπτωση, παρουσία υψηλής στάθμης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή και επιφανειακού νερού, διάβρωση κ.ά.), ανθρωπογενείς (περιπτώσεις εκσκαφών στη βάση πρανών για διάνοιξη οδών, επιβολής φορτίσεων στην κορυφή των πρανών για κατασκευή επιχωμάτων και κτιρίων) ή/και συνδυασμός των δύο.

Σε δεύτερο χρόνο, θα έχουμε την δυνατότητα να υπολογίσουμε το ρυθμό ολίσθησης του υπό μελέτη πρανούς και να αξιολογήσουμε με ακρίβεια τους παράγοντες ολίσθησης. Παράλληλα θα ακολουθήσει φιλτράρισμα και δημιουργία αλγορίθμων επεξεργασίας των γεωφυσικών αυτών δεδομένων, ώστε να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης επερχόμενων κατολισθητικών φαινομένων με εξαγωγή δυναμικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.