Στέφανος Πατσίρης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάπτυξη υπολογιστικών βιοδεικτών της δύσπνοιας ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Ιωάννης Ταρναρας

Περίληψη:

Η δύσπνοια αποτελεί ένα από τα κύρια συμπτώματα ασθενών που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η παρουσία της επηρεάζει σε κυρίαρχο βαθμό την λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία τους. Η ανάπτυξη υπολογιστικών βιοδεικτών της δύσπνοιας αποτελεί βήμα που είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση τόσο αυτού του συμπτώματος όσο και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ενώ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η μελέτη τέτοιων βιοδεικτών είναι και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η παρούσα διδακτορική διατριβή. Η μελέτη τους θα πραγματοποιηθεί μέσα από την συλλογή και ανάλυση του συμπυκνώματος του εκπνεόμενου αέρα ασθενών που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η συλλογή και δημιουργία του συμπυκνώματος θα γίνει με τον κατάλληλο εξοπλισμό ενώ η ανάλυση του θα γίνει με την χρήση συσκευής Accusizer. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν και θα συσχετισθούν με άλλες δοκιμασίες που πραγματοποιούνται για την διάγνωση και θεραπεία της δύσπνοιας της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.