Παναγιώτα Γιαννοπούλου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Κινητή και διάχυτη μάθηση προγραμματισμού. Ο ρόλος της Νευροεκπαίδευσης.

Τριμελής επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Μαρία-Άντζελα Παπαλάσκαρη

Περίληψη:

Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής θα επιχειρηθεί:
να προσδιοριστούν βέλτιστες μαθησιακές διαδρομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στον προγραμματισμό ψηφιακών συσκευών στο πλαίσιο m-learning και u-learning.
Για την υλοποίηση της έρευνας θα αξιοποιηθούν εργαλεία και μέθοδοι που προέρχονται από τα σχετικά επιστημονικά πεδία (νευροεπιστήμης, γνωσιακής επιστήμης και παιδαγωγικής). Οι στόχοι της έρευνας είναι:
α) να προσδιοριστούν διαδρομές μάθησης που ενισχύουν την εκπαίδευση, μέσω της μελέτης της παρατηρούμενης εγκεφαλικής δραστηριότητας και σύμφωνα με το προφίλ των εκπαιδευόμενων και το μοντέλο εκπαίδευσης στο πλαίσιο m-learning και u-learning,
β) να διερευνηθεί αν η m-learning και η u-learning συνεισφέρουν γνωσιακά τους εκπαιδευόμενους κατά την εκπαίδευσή τους,
γ) να σχεδιαστούν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης, βάσει των διαδρομών μάθησης, των προφίλ των εκπαιδευόμενων και το μοντέλο εκπαίδευσης στο πλαίσιο m-learning και u-learning.