Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων

Το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLab) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2015, παρόλο που λειτουργούσε ήδη ατύπως από τον Σεπτέμβριο 2011 με τον διακριτικό τίτλο DBISLab με συμμετοχή μελών του σε Επιστημονικά Συνέδρια, αλλά και πολλές δημοσιεύσεις.

Οι επιστημονικές περιοχές, που το εργαστήριο κυρίως καλύπτει, αφορούν στις ακόλουθες:
 • ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων,
 • αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής,
 • ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν,
 • ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
 • συστήματα βάσεων δεδομένων,
 • συστήματα data warehousing και datamining,
 • συστήματα data stream management,
 • συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων,
 • διαχείριση δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό,
 • συστήματα υπολογιστικού νέφους,
 • δίκτυο−κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

Το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLab) έχει στελεχωθεί από καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής  και λοιπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

Το ISDLab έχει ως αποστολή

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και των άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ Ίδρυσης του (ΦΕΚ Ίδρυσης: τ.Β Αρ. Φυλλου 2616 – 04.12.2015).
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Την εκπόνηση επιστημονικών μελετών συναφών με το αντικείμενο του εργαστηρίου.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).

Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίστηκε ο Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Κουρουθανάσης.

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLab)

Ionian University is an Academic Partner of Visual Paradigm, and is granted the use of Visual Paradigm’s UML modeler and BPMN modeler for educational use.