Γεώργιος Ντάνης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Αποτελεσματικές Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων με εφαρμογές τους

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Σπύρος Σιούτας

Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Περίληψη:

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής που προτείνεται να εκπονηθεί, θα μελετηθεί η ανάλυση και σχεδίαση ενός διευρυμένου έξυπνου συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί σαν εποπτικός μηχανισμός πρόληψης εκτάκτων καταστάσεων που θα βοηθάει στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση και επίλυση των κρίσεων, έχοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα. Επίσης θα μελετηθεί και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας των αρχώn με τους πολίτες.
Οι τεχνολογίες που χρειάζεται να αξιοποιηθούν για ένα μεγαλόπνοο σύστημα σαν και το προαναφερθέν είναι πολλές και βασίζονται στη συλλογή και στον χειρισμό μεγάλου όγκου, χωρο-χρονικών δεδομένων αλλά και στις υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία (location based services)