Σχετικά

Το παρόν ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος «Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων,» (MIS 5007500) στην πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ34). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.