Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στον σύνδεσμο http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/applications/ από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:  
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και άνω).
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 • Τυχόν επιστημονικές εργασιές και δημοσιεύσεις
 • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail για την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της φόρμας, μπορείτε να τα στείλετε με e-mail στο msc_digapin@ionio.gr Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία ΠΜΣ.

Στοιχεία ταυτότητας

Separator

Στοιχεία επικοινωνίας

Splitter

Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Separator
Separator
Splitter

Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες

Separator
Splitter

Ξένες γλώσσες

Separator
Separator
Splitter

Επαγγελματική εμπειρία

Διάρκεια

Separator

Διάρκεια

Separator

Διάρκεια

Splitter

Δημοσιεύσεις

Separator
Separator
Splitter

Άλλα στοιχεία

Splitter

Επισυναπτόμενα έγγραφα