Παράταση φοίτησης

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν για παράταση των σπουδών τους με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ατομικού τους έργου (capstone project). Οι φοιτητές οφείλουν να τεκμηριώνουν εγγράφως τους λόγους που αιτούνται την παράταση των σπουδών τους.

Η παράταση δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνάει τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Η αίτηση παράτασης φοίτησης εξετάζεται από τη Σ.Ε. η οποία εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψή της στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παράτασης ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
φοίτησης.