Υποχρεώσεις διδασκόντων

Οι υποχρεώσεις των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εργαστηρίων, με φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σε περίπτωση κωλύματος.
 • Καθορισμός των περιεχομένων των μαθημάτων ή των γνωστικών πεδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
 • Υποβολή πριν την έναρξη κάθε τριμήνου στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. περιγραφών των μαθημάτων που διδάσκουν στην προκαθορισμένη δομή καθώς και σχετική βιβλιογραφία.
 • Συνεργασία με τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τους λοιπούς διδάσκοντες για τον συντονισμό της ύλης προς αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων, καθώς και το συντονισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών.
 • Προετοιμασία και παράδοση στους φοιτητές του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για αποκλειστική χρήση των φοιτητών του μαθήματος. Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διδάσκοντος.
 • Έλεγχος της προσέλευσης των φοιτητών στις πάσης φύσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος και πιστοποίησή της με την τήρηση παρουσιολογίου και την παράδοσή του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 • Φροντίδα για τη διαφανή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα που διδάσκουν, καθώς και παράδοση της βαθμολογίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Ανάληψη επίβλεψης ατομικών έργων (capstone project), κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις επιλογές των φοιτητών.
 • Ενημέρωση του ιστοχώρου του μαθήματος στον ιστότοπο του Τμήματος.
 • Τήρηση επαρκών ωρών γραφείου και/ή αποδοχή επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των φοιτητών μαζί τους για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και των μαθημάτων που διδάσκουν.

2. Ο συντονιστής κάθε μαθήματος καθορίζει σε συνεργασία με τους λοιπούς διδάσκοντες του μαθήματος:

 • Τη χρονική σειρά διδασκαλίας των διδακτέων γνωστικών πεδίων του μαθήματος,
 • Τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε διδακτέο αυτοτελές γνωστικό πεδίο του μαθήματος και
 • Το βάρος κάθε διδακτέου αυτοτελούς γνωστικού πεδίου στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Με ευθύνη του συντονιστή ή του διδάσκοντος εκάστου μαθήματος (εφόσον δεν έχει ορισθεί συντονιστής) παραδίδεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ η κατάσταση βαθμολογίας της εξέτασης του μαθήματος.