Άξονες Εξέτασης ΠΜΣ

Τα μαθήματα του ΠΜΣ στις «Ψηφιακές Εφαρμογές και την Καινοτομία» καλύπτουν τους παρακάτω άξονες-στόχους:

Άξονας Α: Διεύρυνση των επιστημονικών δεξιοτήτων των φοιτητών σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάλυσης και υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων.

Τα μαθήματα επικεντρώνονται σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στην υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής. Έμφαση αποδίδεται σε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις στρατηγικές της δικτυωμένης επιχείρησης, νέες μορφές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων που προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οργανισμού, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας και ιδιωτικότητας για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Τα μαθήματα που υποστηρίζουν τον εν λόγω άξονα αποτυπώνονται παρακάτω:

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικές Διαδικασίες
 • Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
 • Εφαρμογές και Πολιτικές Ασφάλειας & Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο
 • Τεχνολογίες Ευφυούς Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Δεδομένων

Άξονας Β: Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας σχετιζόμενη με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με την υιοθέτηση και διαχείριση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων που στηρίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Η διεθνής πρακτική τεκμηριώνει τη στρατηγική σημασία του διαδικτύου για την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρηματικών μοντέλων. Ως εκ τούτου, τα γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζουν τον εν λόγω άξονα επικεντρώνονται σε μεθοδολογίες και πρακτικές ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής που εκμεταλλεύονται τα κινητά/ ασύρματα δίκτυα και το διαδίκτυο, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων στην μεταβολή των υπαρχόντων και τον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Τα μαθήματα που υποστηρίζουν τον εν λόγω άξονα αποτυπώνονται παρακάτω:

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Οικονομία
 • Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές
 • Συνεργατικές Εφαρμογές

Άξονας Γ: Εξειδίκευση στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθετα πεδία εφαρμογών που σχετίζονται με κρίσιμους κλάδους ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών και της ικανότητας τους να χρησιμοποιούν σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία σε συγκεκριμένους κλάδους. Οι κλάδοι αυτοί αφορούν καίριους τομείς ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, στους οποίους μπορεί είτε να απασχολούνται ήδη οι φοιτητές είτε να επιθυμούν στο μέλλον να εισέλθουν. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε αυτούς τους κλάδους έχει δημιουργήσει ανάγκη για ένα σύνολο νέων ειδικοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον ψηφιακό τουρισμό, τις εικονικές πολιτιστικές περιηγήσεις, την ευφυής γεωργία, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη βιοπληροφορική. Τα μαθήματα που υποστηρίζουν τον εν λόγω άξονα αποτυπώνονται παρακάτω:

 • Υπολογιστικά εργαλεία στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακές Εφαρμογές για τη Γεωργία και το Περιβάλλον
 • Εργαλεία Προβολής Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος
 • Βιοϊατρική Πληροφορική
 • Ρομποτική και Προγραμματισμός