Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Ψηφιακές Εφαρμογές και την Καινοτομία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής, τα πληροφοριακά συστήματα και τη διοικητική επιστήμη. Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν καταλύτη για τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης (μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). Το προτεινόμενο ΠΜΣ έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση από τους φοιτητές δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση του τρόπου χρήσης και αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η υγεία και η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Η σημασία απόκτησης δεξιοτήτων χρήσης των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. αισθητήρες, τεχνολογίες ευφυούς διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, κινητό υπολογίζειν, ρομποτική) αποκτά μεγαλύτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διέπει την Ελλάδα. Μελέτες συνάδουν ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε αναπτυγμένες χώρες βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Ο λόγος έγκειται στη συσχέτιση της τεχνολογικής καινοτομίας με την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων ή/ και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία σε μια οικονομία, καθώς και νέες θέσεις εργασίας.

Σε αυτά τα πλαίσια, το ΠΜΣ παρέχει καινοτόμα ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να παρέχει εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

  • Προηγμένες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση στις τεχνολογίες διαδικτύου, ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, ρομποτικής και ανάλυσης/ ευφυούς διαχείρισης δεδομένων.
  • Σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων σε οργανωσιακό και επιχειρησιακό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων σε τομείς αιχμής, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η βιοϊατρική.