Αξιολόγηση αιτήσεων / Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων στo Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ)
 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
  1. Συνάφεια τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  2. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  3. Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  4. Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας
  5. Συστατικές επιστολές
  6. Συνέντευξη
  7. Συμπληρωματικά κριτήρια τα οποία δύναται να θέσει η ΕΑΥ. Σημειώνεται ότι τα συμπληρωματικά κριτήρια και οι συντελεστές των κριτηρίων επιλογής καθορίζονται πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Εφόσον δεν καθορισθούν συμπληρωματικά κριτήρια, η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια (i) – (vi). Υποψήφιοι οι οποίοι, παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης.
 3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων κρίνονται από την ΕΑΥ με βάση την πλέον πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία τους.
 4. Εφόσον δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιηθεί τούτη με άλλον τρόπο ο οποίος αποφασίζεται από τη EAY.