Υποβολή αιτήσεων / Κατηγορίες πτυχιούχων

Πριν το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση του Τμήματος, με απόφασή της, προκηρύσσει σχετική με το Π.Μ.Σ. εκδήλωση ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και στον ημερήσιο τύπο.

Στην προκήρυξη αναφέρονται:

 • ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ. ο οποίος δε θα ξεπερνά τους σαράντα (40)
 • οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη
  διαδικασία επιλογής
 • τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
 • οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν
 • κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Συνέλευση του Τμήματος θα κρίνει αναγκαία και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.. είναι οι εξής:

 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής
  γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής (με αποστολή στο msc_digapin@ionio.gr):

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση
  αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής
  δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία.