Διαγραφή φοιτητών

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το Π.Μ.Σ. με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. κατόπιν πρότασης της Σ.Ε. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή φοιτητή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν
  συνάδουν με την ιδιότητα του φοιτητή.
 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς στην αναφορά του ατομικού έργου ή σε άλλες εργασίες.
 • Λογοκλοπή από εργασίες άλλων επιστημόνων.
 • Υπέρβαση του ορίου απουσιών σε τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα. Το όριο αυτό ανέρχεται στο 30% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών
  διδασκαλίας ανά μάθημα.
 • Μη επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο.
 • Μη επιτυχής επανεξέταση του ατομικού έργου (capstone project) που εκπόνησε.
 • Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 14 του παρόντος, χωρίς σοβαρή δικαιολογία.
 • Άρνηση του φοιτητή να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης του εξαμήνου ή μη καταβολή των τελών φοίτησης εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
 • Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των φοιτητών