Εξετάσεις φοιτητών

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει γραπτά ή/και με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων. Όλες οι υποχρεώσεις των μαθημάτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Τελική εξέταση στο μάθημα μπορεί να δοθεί δύο μόνο φορές, αμέσως μετά τη λήξη του, στο τέλος του τριμήνου και τον επόμενο Σεπτέμβριο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος, όπως καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Οι βαθμοί επιτυχίας των φοιτητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα ανακοινώνονται κανονικά το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει τον χρόνο των εξετάσεων.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εξεταστεί το πολύ δύο φορές σε κάθε μάθημα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σχετική ανάγκη για αναστολή ή παράταση του χρόνου σπουδών προσδιορίζονται από τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κανονισμού. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.