Διοίκηση ΠΜΣ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος η οποία είναι αρμόδια:
  1. για τον ορισμό του Διευθυντή και του Αν. Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
  2. για τον ορισμό της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., μέλη της οποίας είναι ο Διευθυντής και ο Αν. Διευθυντής
  3. για τον ορισμό του Επιβλέποντα και των υπόλοιπων δύο μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κάθε ατομικού έργου (capstone project) του Π.Μ.Σ.
  4. για την έγκριση της ανάθεσης των Διπλωματικών Εργασιών
  5. για τον ορισμό των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.)
  6. για την επικύρωση των πινάκων των επιτυχόντων
  7. για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων
  8. για την ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων του Π.Μ.Σ., όπως ο νόμος ορίζει
  9. για τον καθορισμό των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των μαθημάτων καθώς και τις εξεταστικές περιόδους.
  10. για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις
 2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται από τη Συνέλευση για διετή θητεία με δυνατότητα μίας ανανέωσης.
  2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
  3. Ο Αν. Διευθυντής επίσης ανήκει τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται από τη Συνέλευση για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Αναπληρώνει τον Διευθυντή σε όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση κωλύματος.
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
  1. Η Σ.Ε. ορίζεται από τη Συνέλευση και απαρτίζεται από πέντε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο.
  2. Μέλη της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής και ο Αν. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε.
  4. Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από τη Συνέλευση, για δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.
  5. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια:
   1. για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
   2. για την εισήγηση στη Συνέλευση των προς επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών μετά από προτάσεις των Ε.Α.Υ.
   3. για την εισήγηση θεμάτων σχετικών με το Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση με τον Διευθυντή να αναλαμβάνει την επιμέλεια της εισήγησης
 4. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου και οποιοδήποτε άλλο όργανο του ιδρύματος ορίζεται από τις αποφάσεις της καθώς και από τον νόμο.

Τα μέλη των οργάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Διευθυντής μεταπτυχιακούΑγγελική Τσώχου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.
Αναπληρωτής διευθυντής μεταπτυχιακούΒασίλειος Καρυώςτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.
Υπόλοιπα μέλη Συντονιστικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Κουρουθανάσης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.
Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.
Θεμιστοκλής Έξαρχος, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.