Αξιολόγηση

Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών βαθμολογείται με το ίδιο σύστημα που ισχύει και για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (ελάχιστη βαθμολογία το 0, βάση το 5, και άριστα το 10, σε ακέραια κλίμακα) και κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον διδάσκοντα.

Οι μέσοι όροι βαθμολογίας υπολογίζονται με συντελεστές βάρους ανάλογους προς τις ECTS μονάδες των αντίστοιχων μαθημάτων. Ο βαθμός κάθε μαθήματος και του ατομικού έργου πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό μονάδων ECTS που του αντιστοιχούν και τα γινόμενα αυτά αθροίζονται. Το τελικό άθροισμα διαιρείται με το σύνολο των μονάδων ECTS των μαθημάτων και της εργασίας.