Διάρκεια – Απαιτήσεις

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Π.M.Σ. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους (τρίμηνα), κάθε μια εκ των οποίων περιλαμβάνει 9 εβδομάδες.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων και αξιολόγηση των φοιτητών. Κατά το τέταρτο τρίμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση, συγγραφή και αξιολόγηση του capstone project. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

Διάρκεια σπουδών

Στην αρχή κάθε εξαμήνου παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχέδια ακαδημαϊκού ημερολογίου, ωρολόγιων προγραμμάτων και εξετάσεων (γραπτών και προφορικών), προς επεξεργασία και έκδοση.

Στην αρχή κάθε τριμήνου ανακοινώνεται στους φοιτητές:

  • Η προθεσμία των εγγραφών στα μαθήματα επιλογής του Π.Μ.Σ.
  • Το τριμηνιαίο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδακτικής περιόδου, τις περιόδους εξετάσεων των μαθημάτων και της εξέτασης/παρουσίασης του ατομικού έργου (capstone project), τις αργίες, κ.τ.λ.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα της διδακτικής περιόδου του τριμήνου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.τ.λ.