Αναστολή φοίτησης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης σε φοιτητή μετά από την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου σπουδών και μετά από αίτησή του, πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεωτικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της αιτούμενης αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αναστολή φοίτησης χορηγείται για ακριβώς ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Με τη λήξη της περιόδου αναστολής φοίτησης, ο φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο θα φοιτούσε αν δεν του είχε χορηγηθεί αναστολή. Η φοίτηση παρατείνεται για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα διήρκεσε η αναστολή.

Αν κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή φοίτησης κάθε φοιτητή τροποποιηθεί το πρόγραμμα ή η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ., τότε:

  • Ο φοιτητής θα ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που είχε κατά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ.
  • Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μεταξύ νέων και παλαιών μαθημάτων στις οποίες έχει προβεί η Σ.Ε.