Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει 45 μονάδες ECTS από τα μαθήματα των τριών τριμήνων και 15 επιπλέον ECTS μονάδες από την επιτυχή ολοκλήρωση του ατομικού τους έργου, δηλαδή συνολικά 60 μονάδες ECTS.

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος, ή κατά την τελετή αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών. Ο τύπος του Π.Μ.Σ. και το κείμενο της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.