Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στον σύνδεσμο http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/applications/ από Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο msc_digapin@ionio.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου ή μέσω συνδέσμων wetransfer, google drive κ.α.):
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και άνω).
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 • Τυχόν επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις
 • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email για την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία ΠΜΣ.

Στοιχεία ταυτότητας

Separator

Στοιχεία επικοινωνίας

Splitter

Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Separator
Separator
Splitter

Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες

Separator
Splitter

Ξένες γλώσσες

Separator
Separator
Splitter

Επαγγελματική εμπειρία

Διάρκεια

Separator

Διάρκεια

Separator

Διάρκεια

Splitter

Δημοσιεύσεις

Separator
Separator
Splitter

Άλλα στοιχεία

Splitter

Επισυναπτόμενα έγγραφα