Υποχρεώσεις φοιτητών

Οι φοιτητές υποχρεούνται:

  • Να προσέρχονται και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κάθε μαθήματος, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα και να υπογράφουν το σχετικό παρουσιολόγιο.
  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα, το επιστημονικό υλικό μέσω του διαδικτύου και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
  • Να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμασίες αξιολόγησης επιδόσεων που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια κάθε μαθήματος (προσέλευση σε εξετάσεις, υποβολή εργασιών εντός προβλεπόμενων ημερομηνιών, κλπ).
  • Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.
  • Να αναλαμβάνουν ατομικό έργο (capstone project) προς εκπόνηση εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από το παρόν κανονιστικό πλαίσιο.

Η μη τήρηση μιας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω υποχρεώσεων των φοιτητών μπορεί να επιφέρει την ποινή της διακοπής της φοίτησής τους με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα λιγότερο από το 70% των ωρών διδασκαλίας του, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο. Για τον σκοπό αυτό διατηρείται παρουσιολόγιο στο οποίο υπογράφουν οι εκάστοτε παρόντες και το οποίο στο τέλος ο διδάσκοντας παραδίδει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και διατηρεί σχετικό αρχείο.