Δικαιούχοι Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ακ. έτους 2023-2024

Βάσει απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα ορίζονται στον Ν.4957/2022, Άρθρο 86 και στο ΦΕΚ 4659, τ. Β, 5/9/2022, καταρτίστηκαν ο πίνακας Ι, ο οποίος περιλαμβάνει τους δικαιούχους και ο πίνακας ΙΙ, ο οποίος περιλαμβάνει τους απορριφθέντες, όσους, δηλαδή, δεν πληρούν τα κριτήρια βάσει του άρθρου 86 του νόμου 4957/2022.

Πίνακας Ι. Δικαιούχοι 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης
1. 2220/4-12-2023

Πίνακας ΙΙ. Απορριφθέντες 

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Λόγος απόρριψης
1. 2219/4-12-2023 ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
2. 2221/4-12-2023 ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ